Firemní zprávy a novinky

V posledním období se činnost společnosti zaměřovala:

a) v oblasti prací pro podnikatelský sektor:

Na studie a expertízy dopadů nové legislativy EU na energetické hospodářství (např. očekávané vlivy implementace energeticko-klimatického balíčku, dopady novely Energetického zákona a návrhu nového Zákona o ochraně ovzduší, dopady připravovaných změn v systému obchodování s emisními povolenkami na spotřebu forem energie a na podnikání v palivech a v energetice). Průběžně byly analyzovány dopady ekonomické krize na trhy forem energie a na ekonomiku energetických společností.

b) v oblasti prací pro státní orgány a instituce:

Na studie a analýzy spojené s naplňováním priorit a cílů stávající Státní energetické koncepce (SEK), na přípravné práce k aktualizaci SEK.

c) v oblasti výzkumu a vývoje:

na práce na projektech VaV "Udržitelný rozvoj energetiky" (byl řešen v letech 2007–2010) a "Spolehlivý a bezpečný jaderný zdroj nové generace pro energetiku ČR". Vybrané poznatky z řešení projektů, vč. grafické přílohy, jsou v části Projekty a Reference.


Obdobné zaměření práce se předpokládá i v dalším období.