Projekty a reference

V letech 2007–2010 byl řešen čtyřletý projekt výzkumu a vývoje (VaV) "Udržitelný rozvoj energetiky". Projekt byl zařazen do programu VaV MPO "Trvalá prosperita", hlavním řešitelem projektu byl ENVIROS, s.r.o, spoluřešiteli projektu byly ÚJV Řež, a.s., EGÚ Brno, a.s. a VUPEK-ECONOMY, s.r.o. Řešení projektu bylo v roce 2010 ukončeno.


Zkušenosti řešitelského týmu jsou v současné době využity při řešení projektu VaV "Spolehlivý a bezpečný jaderný zdroj nové generace pro energetiku ČR" (2010 – 2012). Hlavním řešitelem projektu je společnost ÚJV Řež, a.s.

Cílem řešení projektů je prostřednictvím analýz, studií a modelových propočtů dlouhodobých energetických scénářů (na 40 – 50 let) zkoumat a analyzovat možné směry rozvoje energetického hospodářství, elektrizační soustavy a soustav centralizované výroby tepla, splňujících parametry udržitelného rozvoje. Vyhodnocovat působící omezení a změny v disponibilitě zdrojů energie, vč. obnovitelných zdrojů energie, působící trendy a důsledky implementace strategických energetických iniciativ orgánů EU, vyhodnocovat potenciál úspor energie a promítat je do tendencí vývoje trhů forem energie a variantních dlouhodobých energetických bilancí.

Výsledky a poznatky získané při řešení uvedených projektů byly a jsou využívány v praktických aplikacích, jako tomu bylo ve studiích a modelových propočtech zpracovaných pro MPO, MŽP, pro Nezávislou energetickou komisi vlády ČR (2008), pro Oponentní skupinu její závěrečné práce (2008), pro Pracovní skupinu pro oblast teplárenství (2011) a pro další uživatele.